Akreditované kurzy a semináře

Akreditované kurzy a doškolovací semináře k získání a obnovení osvědčení o absolvování "Kurzu vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" a osvědčení o kvalifikaci "Instruktor vodní turistiky". Teorie a praxe jízdy na proudící vodě, zdravověda, záchrana, historie, legislativa, vybavení, ..., závěrečný test, praktická zkouška, seminární práce.
Akreditovaný vzdělávací program "Instruktor vodní turistiky" poskytuje potřebnou kvalifikaci organizátorům vodáckých akcí, vedoucím oddílů, lektorům vodáckých kurzů, průvodcům cestovních kanceláří. Absolvováním kurzů získají a prokáží pedagogické, metodické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti vodní turistiky včetně táboření a pobytu v přírodě, bezpečnosti a záchrany na divoké vodě. Kvalifikace opravňuje k získání živnostenského listu v oboru poskytování tělovýchovné a sportovní činnosti v oblasti vodní turistiky. Osvědčení o získání kvalifikace "Instruktor vodní turistiky" opravňuje k organizaci a vedení akcí na vodě do obtížnosti uvedené v osvědčení WW 2 - WW 4.

Akreditovaný vzdělávací program "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" je určen pro všechny pedagogické pracovníky, zejména učitele, vychovatele, speciální pedagogy, pedagogy volného času, asistenty pedagogů, trenéry, vedoucí pedagogické pracovníky. Absolvent vzdělávacího programu je oprávněn samostatně organizovat a vést akce pro školu, zařízení sociální péče, nebo právnickou osobu vykonávající činnost školy, jejímž je zaměstnancem, na vodě do obtížnosti WW 2.