Akreditované kurzy

30.4.-1.5. a 4.-5.6.2022Od roku 2015 rozhodlo MŠMT o změně v koncepci, terminologii a rozsahu výuky u nově udělovaných akreditací. Kurzy pro pedagogické pracovníky s rozsahem 40 hodin, (dosud Instruktor školní vodní turistiky), se nazývají "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" a jsou ukončeny vydáním osvědčení o absolvování kurzu.

Zásadí změna nastala v oblasti kurzů akreditovaných odborem sportu s dotací 150 hodin, které se nově nazývají Instruktor ... a jsou ukončeny vydáním osvědčení o kvalifikaci pro odbornou způsobilost. 18.4.2018 byl schválen kvalifikační standard pro odbornou způsobilost "Instruktor vodní turistiky". Tímto byla tato odbornost zařazena do národní soustavy kvalifikací, ve které je možné získat osvědčení složením zkoušky před autorizovanou osobou bez absolvování kurzu. Pravidla pro provádění zkoušky a její obsah je pevně stanoven tímto standardem.

Žádosti o uspořádání školení na míru, nebo požadavky na termíny posílejte co nejdříve mailem.Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo společnosti Dronte s.r.o. na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, akreditaci pod č.j.: MSMT - 14646/2019-2-512 k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o absolvování "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" s platností do 30.9.2022.

Vzdělávací program "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" je určen pro všechny pedagogické pracovníkyzejména učitele, vychovatele, speciální pedagogy, pedagogy volného času, asistenty pedagogů, trenéry, vedoucí pedagogické pracovníky. Absolvent vzdělávacího programu je oprávněn samostatně organizovat a vést akce pro školu, zařízení sociální péče, nebo právnickou osobu vykonávající činnost školy, jejímž je zaměstnancem, na vodě do obtížnosti WW 2.

Absolvováním kurzů získají a prokáží pedagogické, metodické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti vodní turistiky včetně táboření a pobytu v přírodě, bezpečnosti a záchrany ve vodní turistice.

V souladu se současnou právní úpravou je osvědčení vydáváno na dobu neurčitou.

Forma a organizace kurzů:

 • Kurz záchrany ve vodní turistice na umělém slalomovém kanále
 • Třídenní kurz na řece - teorie obecné i odborné části, praxe základní metodické řady na klidné i proudící vodě na jednom typu lodi a raftu.
 • Písemné a praktické zkoušky a metodické výstupy účastníků.

Celková hodinová dotace kurzu je 40 hodin v průběhu maximálně 6 měsíců, z toho 16 hodin teorie a 24 hodin praxe. Absolvování kurzu je možné pouze prezenční formou, každý účastník musí být přítomen alespoň 80% doby konání kurzu. Účast na kurzu záchrany je povinná. Místa a délky jednotlivých částí budou přizpůsobeny vodním stavům.

Podmínky účasti na kurzu:

 • Bezpečné ovládání kajaku nebo kanoe v terénu obtížnosti WW 1-2.
 • Alespoň základní znalost jízdy na druhém typu lodi a raftu.
 • Potvrzení o sjetí nejméně 80 km na 2 řekách v posledních 2 letech, může být nahrazeno umístěním v soutěži ČPV v posledních 2 letech (K1M do 20. místa, ostatní kategorie do 10. místa).
 • Dobrý zdravotní stav a dobré plavecké schopnosti.

Zkouškové požadavky:

 • Písemný test z obecných a odborných znalostí: anatomie, fyziologie, pedagogiky, psychologie, sportovního tréninku, první pomoci, hygieny sportu, výživy, dopingové problematiky, historie vodní turistiky, úlohy cvičitele, legislativy, přípravy akcí, techniky, taktiky, vybavení, přírodních podmínek a bezpečnosti ve vodní turistice.
 • Písemná práce na zadané téma v rozsahu nejméně 3 stran textu doplněné obrázky a mapami, (příprava vodácké akce na nejméně 2 dny s kompletním programem a zabezpečením, metodický rozbor nácviku některého prvku, práce se specifickou skupinou cvičenců, nebo jiné předem schválené téma).
 • Praktická zkouška na klidné i proudící vodě: metodická řada záběrů na kanoi nebo kajaku, jízda v proudu vpřed, jízda vzad, zastavení vpravo, vlevo, nájezd do proudu, přejezd proudu, traverz.
 • Metodický výstup: vedení družstva na řece WW 1-2 s výcvikem techniky vybraného prvku.
 • Záchrana na divoké vodě: plavání v proudu, překonání proudu, záchrana osoby házečkou a upoutaným zachráncem, záchrana pomocí lodě.

Pro vystavení Osvědčení o absolvování programu "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" musí žadatel uspět ve všech dílčích částech zkoušek.

Lektorský sbor:

Miloslav Svoboda, Dis. - Učitel VT a R UPOL, Trenér kanoistiky FTVS UK Praha

Mgr. Jiří Šťastný, Ph.D. - Učitel VT a R UPOL

Mgr. Renata Neumannová - Učitelka VT a R UPOL

Mgr. Markéta Rohanová - Cvičitelka VT a R UPOL

Mgr. Veronika Holubová -  Cvičitelka VT a R UPOL

Tomáš Neumann - Cvičitel VT Dronte s.r.o.

Vojtěch Neumann - Cvičitel VT Dronte s.r.o., student FTVS UK Praha

Mgr. Věra Holubová - Učitelka odborných předmětů pro zdravotnické školy, zdravotní sestra UPOL

Cena: 4200,- Kč pro individuální účastníky

Členové oddílů sekce vodní turistiky ČSK platí pouze poplatek 1000,- na osobu za zkoušku a vystavení osvědčení. Kurz je pro ně zdarma. Pro instruktory mládežnických oddílů poskytujeme množstevní slevu. Zajistíme i školení na míru podle zvláštních požadavků organizace - minimální počet účastníků je v takovém případě 10 osob.

Cena zahrnuje náklady na organizaci a výuku všech částí kurzu, lektory, pronájem prostor pro výuku, pouštění vody, půjčení kanoí, raftů, pádel, dopravu na kurzu, vydání osvědčení o absolvování programu "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky".

Cena nezahrnuje dopravu do místa konání kurzu, osobní vybavení, ubytování, stravu a pojištění účastníků.

Plánované termíny kurzů 2022:

30.4.-1.5.2022 Berounka, nebo Sázava (bude upřesněno), a 4.-5.6.2022 Roztoky u Křivoklátu

12.-15.5.2022 Brno, (pořádá Vodák - sport Brno)

Přijímáme i žádosti o individuální plán kurzu.

Povinné vybavení:

 • zápisník, psací potřeby
 • kanoe nebo kajak + vaky v lodi, pádla, špricdeka, neoprenový, nebo suchý oblek, vodácká bunda, boty do vody
 • vodácká záchranná vesta s bezpečnostním popruhem, vodácká helma, házečka, karabina.
 • potřeby pro táboření: stan, spacák, matrace, vařič, nádobí, baterka, apod.

Všechno vodácké vybavení je možné zapůjčit v půjčovně Dronte - rafty, kanoe, pádla jsou v ceně, ostatní za zvýhodněné půjčovné.

Přihlášky a informace:

Renata Neumannová, tel.: 604 737 687, e-mail: skola@dronte.czInstruktor vodní turistiky

18.4.2018 byl schválen kvalifikační standard pro odbornou způsobilost "Instruktor vodní turistiky". Tímto byla tato odbornost zařazena do národní soustavy kvalifikací, ve které je možné získat osvědčení složením zkoušky před autorizovanou osobou bez absolvování kurzu. Pravidla pro provádění zkoušky a její obsah je pevně stanoven tímto standardem. Obsah dokumentu je rozsáhlý a velice podrobný, před přihlášením ke zkoušce si ho pečlivě prostudujte, splňte vstupní požadavky a zhodnoťte své znalosti a schopnosti. V případě pochybností se přihlaste na přípravný kurz.

Na stránkách NSK najdete i seznam autorizovaných osob, kterými jsou v tomto okamžiku:

Svoboda Miloslav DiS - Vazovova 3228/3, 14300 Praha 4 - Modřany
Vodácká škola záchrany s.r.o. - Sokolská 823, 54701 Náchod
VODÁK sport, s.r.o. - Bratislavská 215/31, 60200 Brno - Zábrdovice

Kvalifikace je určena pro povolání záchranář na volné vodě, ale svým obsahem tomu neodpovídá. Vystihuje docela dobře obsah činnosti průvodce cestovních kanceláří na lehkých řekách. Osoba, která chce vykonávat činnost instruktora vodní turistiky pro oddíly, vodácké školy a cestovní kanceláře, schválením tohoto standardu nemá jinou možnost získání kvalifikace, která by lépe odpovídala obsahem pojmu instruktor vodní turistiky a osvědčila by schopnost výuky a vedení akcí na těžké vodě do WW4 jako tomu bylo dosud.

Přípravný kurz 4.6.2022, cena 500 Kč, pro členy ČSK zdarma

Zkouška 5.6.2022 Roztoky u Křivoklátu, zkoušející autorizovaná osoba - Vodák sport, s.r.o., cena 5900 Kč

Informace:

Renata Neumannová, tel.:  604 737 687, e-mail: skola@dronte.czSeminář ČSK pro vedoucí oddílů

i přes nejistou situaci, plánujeme uspořádat seminář pro instruktory a vedoucí oddílů vodní turistiky, který bude zaměřen na techniku jízdy, metodiku výcviku na kánoích a kajacích a záchranu ve vodní turistice.

Akce se uskuteční 30.4. - 1.5.2022 na Berounce, nebo na Sázavě. V sobotu plánujeme výcvik na lodích, v neděli plavání.

Pro členy oddílů ČSK sekce vodní turistiky je účast na semináři zdarma.

Hlavní náplní bude technika jízdy, názvosloví a správné provedení jednotlivých záběrů a úkonů na klidné a proudící vodě, rozpoznání a odstranění chyb v jejich provedení. Metodika výcviku dětí, mládeže i dospělých. Vhodné postupy výcviku, náměty na zpestření výcviku, hry na vodě.

Doporučujeme začínajícím vedoucím a instruktorům i jejich pomocníkům z řad větší mládeže.  Kromě praxe se dozvíte i teoretické znalosti potřebné k pravidelné činnosti ve vodáckém oddíle a pořádání akcí. Uvítáme i vaše vlastní náměty, dotazy a zkušenosti.

V přihlášce uveďte, zda máte seminář zájem absolvovat a jezdíte převážně na kajacích, nebo kánoích, nebo chcete obojí.

Prosím o předběžné přihlášky mailem.

Přihlášky a informace:

Renata Neumannová, tel.:  604 737 687, e-mail: skola@dronte.cz