Obchodní podmínky

Půjčovna vodáckých potřeb DRONTE, Akreditovaná vodácká škola DRONTE, Agentura DRONTE

Dronte, s.r.o.

Nad vodovodem 8, Praha 10, 100 00

IČO :27604543  DIC : CZ27604543

www.dronte.cz, pujcovna@dronte.cz

tel.: 602 825 869, 605 242 362

uzavírá smlouvu o nájmu vybavení jako pronajímatel písemně na základě objednávky nájemce.

Nájemce uvede v objednávce své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, mailové spojení a při přebírání vybavení předloží svůj Občanský průkaz, nebo jiný průkaz totožnosti.

OBJEDNÁVKA:

Objednávku je možné učinit přes internetový formulář na stránkách www.dronte.cz, mailem na adrese příslušné řeky, nebo na pujcovna@dronte.cz, nebo telefonicky na čísle uvedeném v kontaktech příslušné řeky, nebo 602 825 869. Slevy se vztahují pouze na objednávky zadané nájemcem přes internet, na telefonické a mailové objednávky se slevy nevztahují!

Po zadání je objednávka zpracována a pokud je vybavení k dispozici, je schválena a objednané položky jsou závazně rezervovány. Nájemce je mailem vyzván k zaplacení do 12 pracovních dnů na náš účet. Pokud datum plavby začíná dříve než za 12 dní, musí být objednávka zaplacena nejpozději dva dny před začátkem plavby. Pro větší skupiny od 4 plavidel nabízíme možnost platby zálohy ve výši 50% ceny, zbytek může být poslán na účet tak, aby došel nejpozději 2 dny před započetím plavby nebo zaplacen hotově při vyzvednutí vybavení. V odůvodněných případech je možné sjednat jiný termín a způsob platby. Neposlání platby v termínu neruší automaticky rezervaci. Tuto rezervaci je nutno případně zrušit písemně mailem. Dronte s.r.o. si vyhražuje právo v případě nezaplacení rezervace v termínu jednostranně rezervaci zrušit. Zrušení plavby se řídí stornopodmínkami uvedenými níže. Doporučujeme si sjednat Pojištění proti poškození a Pojištění proti zrušení plavby o kterém se dočtete níže.

PODMÍNKY SMLOUVY O NÁJMU VYBAVENÍ:

1) Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením teplem (např. oheň).

2) Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

3) Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit do místa, kde vybavení převzal nebo dle písemné dohody.

4) Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.

5) Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

6) V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku, která je uvedena v Podmínkách smlouvy o nájmu vybavení, pod heslem Pořizovací hodnota.

7) V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.

8) V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.

9) Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.

10) Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné na sjížděný úsek řeky či jiné lokality.

11) Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: kanoe plastová otevřená – do stupně WW 1, kanoe plastová zavřená – do stupně WW 2, kajak plastový – WW 3, raft Colorado WW 3. Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené provozem plavidla.

12) Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.

STORNO ÚČASTNÍKA:

  • Při stornu 6 a více dní před akcí vracíme 90% ceny.
  • Při stornu 3 až 5 dní před akcí vracíme 50% ceny.
  • Při stornu 2 a méně dnů před akcí vracíme 0% ceny.
  • Uvedené storno podmínky jsou platné, pokud není u konkrétní akce stanoveno jinak.

Povodně, sucho . půjčovna nenese odpovědnost za počasí a stav vody. V případě sucha, nebo povodní si Dronte s.r.o. vyhražuje právo zrušit výpůjčky na takto ohroženém úseku řeky bez náhrady. Ti, kdo měli sjednané pojištění proti zrušení plavby dostanou zpět svoji platbu, částka za pojištění zůstává půjčovně.

SLEVY:

Věrnostní sleva: 3% z ceny objednávky - máte jí automaticky, pokud jste si zadali objednávku přes internetový formulář a měli  jste letos nebo minulý rok u nás realizovanou a vrácenou objednávku.

Množstevní sleva: 3% z ceny objednávky - máte li objednány více jak 4 plavidla  s pádly, náleží vám tato sleva.

Sleva pro členy klubu Dronte: 10% z ceny objednávky - pro aktivní členy Klubu Dronte, kteří se zůčastňují alespoň 3 akcí Vodácké školy Dronte ročně a mají zaplacený členský příspěvek.

TYTO SLEVY JSOU PŘIZNÁNY POUZE PŘI ZADANÉ INTERNETOVÉ OBJEDNÁVCE ZÁKAZNÍKEM, na telefonické a mailové objednávky se slevy nevztahují !!!

Dosažené slevy se SČÍTAJÍ. Celková cena je stanovena, tak, že se sečte celková hodnota za objednaný materiál a dopravu. Z této částky se následně odečte sleva. Na slevu není právní nárok. Sleva je přiznána klientům, kteří nemají žádné nevypořádané pohledávky vůči Dronte s.r.o.

POJIŠTĚNÍ:

  • Pojištění proti poškození zapůjčeného materiálu. Cena pojištění je 10% z celkové částky za vypůjčené vybavení včetně dopravy, před odečtením slev. Vztahuje se na  neúmyslné poškození plavidla nebo vybavení při plavbě. U některého vybavení je požadována spoluúčast. Toto pojištění se nevztahuje na zcizení věcí, jejich úmyslné poškození, nebo zničení ohněm. Netýká se případů, kdy klient úmyslně pojede na úsek, kde je splutí zakázáno, který svou obtížností přesahuje vhodnost použití plavidla, kde je vyhlášen stupeň povodňové aktivity, nebo který je dle vodočtu nesjízdný pro sucho a přes varování půjčovny zde poškodí plavidlo – například úsek Stvořidla, Týnec – Pikovice, Otava z Čeňkovy Pily.
  • Pojištění zrušení plavby bez udání důvodu : 20% z celkové částky za výpůjčku včetně dopravy před odečtením slev. Pokud chcete mít jistotu, že při špatném počasí můžete plavbu zrušit, poříďte si toto pojištění. Vztahuje se jak na špatné počasí dle vašeho uvážení, tak na vysoký stav vody, sucho, případně vaše onemocnění. Pojištění lze sjednat pouze při zadání objednávky. Pojištění se vztahuje na zrušení plavby maximálně 12 hodin před termínem začátku plavby a to písemně mailem nebo telefonicky v otvírací době kanceláře. V případě povodně je platnost pojištění maximálně 3 hodiny před začátkem plavby. Pojištění se nevztahuje na dobu plavby. Pojistit lze pouze celou výpůjčku. Vztahuje se i na zrušení části objednávky.
  • Pojištění se týká výletů v České republice a na Slovensku.

Spoluúčast při poškození:

pádlo, vesta, barel, pumpa: 0,- Kč

kanoe: 200,- Kč

kajak: 500,- Kč

raft: 2000,- Kč

Příklad: Celková částka za výlet je 1 500,– Kč, pojistné tedy činí 150,– Kč. Pokud jste poškodili kanoe, například prasklá sedačka, přeražený šprajc, utržené ucho, zdeformování po nárazu na kovovou překážku, zaplatíte pouze 200,– Kč spoluúčast.

PLATBA:

Platbu je možné provést převodem na účet a s údaji uvedenými v rezervačním mailu k objednávce a to do 12-ti dnů po potvrzení objednávky. Pro velké objednávky a objednávky učiněné s velkým předstihem několika měsíců nabízíme možnost zaplatit v určeném termínu pouze zálohu ve výši 50% ceny objednávky a zbytek doplatit tak, aby byla platba připsána na náš účet nejpozději 2 dny před vyplutím, nebo hotově při převzetí vybavení.

Po domluvě je možné zaplatit objednávku hotově na některé z našich poboček.

Objednávky učiněné "na poslední chvíli", méně než 2 dny před vyplutím, je možné platit hotově při přebírání vybavení.

Kurzy vodácké školy jako eskymování, kurzy v Troji a podobné je možné platit hotově na místě před započetím kurzu, nebo formou předplacení kreditu převodem na bankovní účet.

PLATEBNÍ ÚDAJE:

  číslo účtu kód banky
české řeky, vodácké akce, vodácká škola - platba z ČR 847084 5500
Hron, Malý Dunaj - platba z České republiky 218819131 0300
Hron, Malý Dunaj - platba ze Slovenské republiky 4005781860 7500

PLATBA ZE ZAHRANIČÍ pro všechny řeky i akce/ Payment from other countries:

Account Dronte, s.r.o.
SWIFT FITFCZPPXXX
IBAN CZ2020600000000001142393
Bank Citfin, spořitelní družstvo
Adress Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
Code 2060