Akreditované kurzy

Od roku 2015 rozhodlo MŠMT o změně v koncepci, terminologii a rozsahu výuky u nově udělovaných akreditací. Kurzy pro pedagogické pracovníky s rozsahem 40 hodin, (dosud Instruktor školní vodní turistiky), se nazývají "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" a jsou ukončeny vydáním osvědčení o absolvování kurzu. Všechny kurzy akreditované odborem sportu s dotací 150 hodin se nově nazývají Instruktor ... a jsou ukončeny vydáním osvědčení o kvalifikaci pro odbornou způsobilost.

Termíny kurzů na příští rok budou vypsány nejpozději spolu s vydáním oficiálního kalendáře akcí ČSK VT.

Žádosti o uspořádání školení na míru, nebo požadavky na termíny posílejte co nejdříve mailem.Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo společnosti Dronte s.r.o. na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, akreditaci pod č.j.: MSMT - 15613/2016-2-451 k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o absolvování "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" s platností do 28.7.2019.

Vzdělávací program "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" je určen pro všechny pedagogické pracovníkyzejména učitele, vychovatele, speciální pedagogy, pedagogy volného času, asistenty pedagogů, trenéry, vedoucí pedagogické pracovníky. Absolvent vzdělávacího programu je oprávněn samostatně organizovat a vést akce pro školu, zařízení sociální péče, nebo právnickou osobu vykonávající činnost školy, jejímž je zaměstnancem, na vodě do obtížnosti WW 2.

Absolvováním kurzů získají a prokáží pedagogické, metodické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti vodní turistiky včetně táboření a pobytu v přírodě, bezpečnosti a záchrany ve vodní turistice.

V souladu se současnou právní úpravou je osvědčení vydáváno na dobu neurčitou.

Forma a organizace kurzů:

 • Kurz záchrany ve vodní turistice na umělém slalomovém kanále
 • Třídenní kurz na řece - teorie obecné i odborné části, praxe základní metodické řady na klidné i proudící vodě na jednom typu lodi a raftu.
 • Písemné a praktické zkoušky a metodické výstupy účastníků.

Celková hodinová dotace kurzu je 40 hodin v průběhu maximálně 6 měsíců, z toho 16 hodin teorie a 24 hodin praxe. Absolvování kurzu je možné pouze prezenční formou, každý účastník musí být přítomen alespoň 80% doby konání kurzu. Účast na kurzu záchrany je povinná. Místa a délky jednotlivých částí budou přizpůsobeny vodním stavům.

Podmínky účasti na kurzu:

 • Dosažení věku 18 let, školení je možno absolvovat před dovršením tohoto věku, ale osvědčení bude platné až poté.
 • Dokončené středoškolské vzdělání, neplatí pro studenty středních škol.
 • Bezpečné ovládání kajaku nebo kanoe v terénu obtížnosti WW 1-2.
 • Alespoň základní znalost jízdy na druhém typu lodi a raftu.
 • Potvrzení o sjetí nejméně 80 km na 2 řekách v posledních 2 letech, může být nahrazeno umístěním v soutěži ČPV v posledních 2 letech (K1M do 20. místa, ostatní kategorie do 10. místa).
 • Dobrý zdravotní stav a dobré plavecké schopnosti.

Zkouškové požadavky:

 • Písemný test z obecných a odborných znalostí: anatomie, fyziologie, pedagogiky, psychologie, sportovního tréninku, první pomoci, hygieny sportu, výživy, dopingové problematiky, historie vodní turistiky, úlohy cvičitele, legislativy, přípravy akcí, techniky, taktiky, vybavení, přírodních podmínek a bezpečnosti ve vodní turistice.
 • Písemná práce na zadané téma v rozsahu nejméně 3 stran textu doplněné obrázky a mapami, (příprava vodácké akce na nejméně 2 dny s kompletním programem a zabezpečením, metodický rozbor nácviku některého prvku, práce se specifickou skupinou cvičenců, nebo jiné předem schválené téma).
 • Praktická zkouška na klidné i proudící vodě: metodická řada záběrů na kanoi nebo kajaku, jízda v proudu vpřed, jízda vzad, zastavení vpravo, vlevo, nájezd do proudu, přejezd proudu, traverz.
 • Metodický výstup: vedení družstva na řece WW 1-2 s výcvikem techniky vybraného prvku.
 • Záchrana na divoké vodě: plavání v proudu, překonání proudu, záchrana osoby házečkou a upoutaným zachráncem, záchrana pomocí lodě.

Pro vystavení Osvědčení o absolvování programu "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" musí žadatel uspět ve všech dílčích částech zkoušek.

Lektorský sbor:

Miloslav Svoboda, Dis. - Učitel VT UPOL, Trenér kanoistiky FTVS UK Praha

Mgr. Jiří Šťastný, Ph.D. - Učitel VT UPOL

Mgr. Renata Neumannová - Učitelka VT UPOL

Mgr. Markéta Rohanová - Cvičitelka VT UPOL

Tomáš Neumann - Cvičitel VT Dronte s.r.o.

Vojtěch Neumann - Cvičitel VT Dronte s.r.o., student FTVS UK Praha

MUDr. Hana Kubinová - Hlavní lékařka HS ČR

Cena: 3600,- Kč pro individuální účastníky

ČSK poskytuje oddílům příspěvek na školení ve výši 10 000,- Kč. Pro instruktory mládežnických oddílů poskytujeme množstevní slevu. Zajistíme i školení na míru podle zvláštních požadavků organizace - minimální počet účastníků je v takovém případě 10 osob.

Cena zahrnuje náklady na organizaci a výuku všech částí kurzu, lektory, pronájem prostor pro výuku, pouštění vody, půjčení kanoí, raftů, pádel, studijní materiály, dopravu na kurzu, vydání osvědčení o absolvování programu "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky".

Cena nezahrnuje dopravu do místa konání kurzu, osobní vybavení, ubytování, stravu a pojištění účastníků.

Plánované termíny kurzů 2019:

27.4.-1.5. v Brně

další možnosti:

8.-12.5. v Rakousku

7.-9.6. v Rakousku ve Wildalpenu - zrušeno

1.-2.6. záchrana

Přijímáme i žádosti o individuální plán kurzu.

Povinné vybavení:

 • zápisník, psací potřeby
 • kanoe nebo kajak + vaky v lodi, pádla, špricdeka, neoprenový, nebo suchý oblek, vodácká bunda, boty do vody
 • vodácká záchranná vesta s bezpečnostním popruhem, vodácká helma, házečka, karabina.
 • potřeby pro táboření: stan, spacák, matrace, vařič, nádobí, baterka, apod.

Všechno vodácké vybavení je možné zapůjčit v půjčovně Dronte - rafty, kanoe, pádla jsou v ceně, ostatní za zvýhodněné půjčovné.

Přihlášky a informace:

Renata Neumannová, tel.: 605 242 819, 604 737 687, e-mail: skola@dronte.czInstruktor vodní turistiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo společnosti Dronte s.r.o. na základě § 3 odst.1 písm.f) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů akreditaci k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost "Instruktor vodní turistiky" a vydávání Osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností pro tuto odbornou způsobilost, pod č.j.: 042/2016-50 s platností do 23.6.2019.

Vzdělávací program "Instruktor vodní turistiky" poskytuje potřebnou kvalifikaci organizátorům vodáckých akcí, vedoucím oddílů, lektorům vodáckých kurzů, průvodcům cestovních kanceláří. Absolvováním kurzů získají a prokáží pedagogické, metodické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti vodní turistiky včetně táboření a pobytu v přírodě, bezpečnosti a záchrany na divoké vodě. Kvalifikace opravňuje k získání živnostenského listu v oboru poskytování tělovýchovné a sportovní činnosti v oblasti vodní turistiky.

Osvědčení o získání kvalifikace "Instruktor vodní turistiky" opravňuje k organizaci a vedení akcí na vodě do obtížnosti uvedené v osvědčení WW 2 - WW 4.

V souladu se současnou právní úpravou je osvědčení vydáváno na dobu neurčitou.

Forma a organizace kurzů:

 • Kurz záchrany ve vodní turistice na umělém slalomovém kanále
 • Třídenní kurz na řece - teorie obecné i odborné části, praxe základní metodické řady na klidné i proudící vodě na jednom typu lodi a raftu.
 • 3 nejméně čtyřdenní kurzy na Alpských řekách - technika  a metodika jízdy na kajaku, barace, taktika jízdy ve skupině, táboření, sjíždění řek obtížnosti WW 2-3 různého charakteru, sjetí úseku WW 3-4, podle možností a schopností účastníků. Záchrana osob a materiálu. Teorie obecné i odborné části s důrazem na divokou vodu. Zdravověda  a první pomoc. Celkem 12 dní podle možností.
 • Písemné a praktické zkoušky a metodické výstupy účastníků.

Celková hodinová dotace kurzu je 150 hodin v průběhu maximálně 6 měsíců, z toho minimálně 68 hodin praxe. Absolvování kurzu je možné pouze prezenční formou, každý účastník musí být přítomen alespoň 80% doby konání kurzu. Účast na kurzu záchrany je povinná. Místa a délky jednotlivých částí budou přizpůsobeny vodním stavům.

Podmínky účasti na kurzu:

 • Dosažení věku 18 let.
 • Dokončené středoškolské vzdělání.
 • Nejméně 2 roky praxe jako instruktor ve vodáckém oddíle, škole, nebo jiné organizaci.
 • Bezpečné ovládání kajaku i kanoe v terénu obtížnosti WW 2-4 a zvládnutí eskymáckého obratu v tomto terénu na jednom typu lodě.
 • Potvrzení o sjetí nejméně 100 km na 5 řekách obtížnosti WW 2-4 v posledních 2 letech, může být nahrazeno umístěním v soutěži ČPV v posledních 2 letech (K1M do 10. místa, ostatní kategorie do 5. místa).
 • Lékařské potvrzení o odpovídajícím zdravotním stavu.
 • Dobré plavecké schopnosti.

Zkouškové požadavky:

 • Písemný test z obecných a odborných znalostí: anatomie, fyziologie, pedagogiky, psychologie, sportovního tréninku, první pomoci, hygieny sportu, výživy, dopingové problematiky, historie vodní turistiky, úlohy cvičitele, legislativy, přípravy akcí, techniky, taktiky, vybavení, přírodních podmínek a bezpečnosti ve vodní turistice.
 • Písemná práce na zadané téma v rozsahu nejméně 5 stran textu doplněné obrázky a mapami, (příprava vodácké akce na nejméně 5 dní s odpovídající obtížností, kompletním programem a zabezpečením, metodický rozbor nácviku některého prvku, práce se specifickou skupinou cvičenců, nebo jiné předem schválené téma).
 • Praktická zkouška na klidné a proudící vodě: kompletní metodická řada záběrůna klidné vodě a jízda v proudu vpřed, jízda vzad, zastavení vpravo, vlevo, nájezd do proudu, přejezd proudu, traverz na kanoi, kajaku a raftu, eskymácký obrat na jednom typu lodi.
 • Metodický výstup: vedení družstva na řece WW 2-3 s výcvikem techniky vybraného prvku.
 • Sjetí úseku řeky až o stupeň obtížnější, než na jakou je vydáno osvědčení, ve skupině pod vedením lektorů.
 • Záchrana na divoké vodě: plavání v proudu, překonání proudu, záchrana osoby házečkou a upoutaným zachráncem, záchrana z lodi.

Pro vystavení Osvědčení o kvalifikaci "Instruktor vodní turistiky" musí žadatel uspět ve všech dílčích částech zkoušek.

V osvědčení je uvedena maximální obtížnost toků, pro kterou je platné. Osvědčení vydáváme pro obtížnost WW 2, WW 3, WW 4.

Lektorský sbor:

Miloslav Svoboda, Dis. - Učitel VT UPOL, Trenér kanoistiky FTVS UK Praha

Mgr. Jiří Šťastný, Ph.D. - Učitel VT UPOL

Mgr. Renata Neumannová - Učitelka VT UPOL

Vojtěch Neumann - Cvičitel VT Dronte s.r.o., student FTVS UK Praha

Tomáš Neumann - Cvičitel VT Dronte s.r.o.

Mgr. Markéta Rohanová - Cvičitelka VT UPOL

MUDr. Hana Kubinová - Hlavní lékařka HS ČR

Cena: 8300,- Kč

ČSK poskytuje oddílům příspěvek na školení ve výši 10000,- Kč. Pro instruktory mládežnických oddílů je možné dohodnout množstevní slevu.

Cena zahrnuje náklady na organizaci a výuku všech částí kurzu, lektory, pronájem prostor pro výuku, pouštění vody, půjčení kanoí a raftů, studijní materiály, dopravu na kurzu, vydání osvědčení o získání kvalifikace Instruktor vodní turistiky.

Cena nezahrnuje dopravu do místa konání kurzu, osobní vybavení, ubytování, stravu a pojištění účastníků.

Plánované termíny kurzů 2019:

27.4.-1.5. v Brně

8.-12.5. v Rakousku

1.-2.6. záchrana

7.-9.6. v Rakousku ve Wildalpenu - zrušeno

Přijímáme žádosti o individuální plán kurzu. Celkem je potřeba absolvovat 150 hodin = 15 dní + 1 den zkoušek.

Povinné vybavení:

 • zápisník, psací potřeby
 • kanoe, kajak + vaky v lodi, pádla, špricdeka, neoprenový, nebo suchý oblek, vodácká bunda, boty do vody
 • vodácká vesta s bezpečnostním popruhem, vodácká helma, házečka, karabina, nůž
 • potřeby pro táboření: stan, spacák, matrace, vařič, nádobí, baterka, apod.
 • pro část konanou na zahraničních řekách je nutno mít sjednané pojištění léčebných výloh v zahraničí zahrnující sjíždění řek do WW 4 - např. Alpenverein

Přihlášky a informace:

Renata Neumannová, tel.: 605 242 819, 604 737 687, e-mail: skola@dronte.czSeminář ČSK pro cvičitele

Stejně jako Český svaz kanoistiky důrazně doporučujeme všem instruktorům a cvičitelům účast na doškolovacím semináři, nebo jiném vodáckém kurzu nejdéle po pěti letech. Aktivní vodáky, kterým končí, nebo skončila před maximálně 2 lety platnost kvalifikace Cvičitele vodní turistiky nabízíme možnost absolvovat jeden z kurzů podle aktuálního plánu. Na těchto seminářích si zopakujete a ověříte své praktické schopnosti a znalosti, dozvíte se novinky a podělíte se o své zkušenosti s ostatními. Na závěr máte možnost splnit zkouškové požadavky pro získání Osvědčení a prodloužit tak platnost svého cvičitelského průkazu na dobu neurčitou.

Semináře jsou personálně zajištěny a pořádány souběžně s akreditovanými kurzy.

Přihlášky a informace:

Renata Neumannová, tel.: 605 242 819, 604 737 687, e-mail: skola@dronte.cz